Etisk kodeks

Præambel
Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk stan-dard. Det er en forudsætning, at virksomhedens ansatte i virket som eksterne rådgi-vere udviser en høj grad af seriøsitet, faglighed og professionalisme, så kunden har tillid til og sikkerhed for, at rådgivningen er kompetent og etisk forsvarlig.

Til at guide dette har den danske managementkonsulentforening udarbejdet dette ko-deks, som er baseret på ICMCI’s Code of Ethics, og som indeholder betragtninger om, hvad god skik inden for branchen er. Betydningen af principperne i kodekset fastlæg-ges af Erhvervsetisk Nævn, og hensynet til princippernes helhed går forud for enkelte vurderinger. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer som supplement til kodekset. Erhvervsetisk Nævn er organiseret af Managementrådgiverne og anvendes efter (for-ventet) aftale også af CMC Denmark.

En managementkonsulent skal have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik for at kunne optages som medlem af CMC Denmark. Konsulenten har pligt til at efterleve CMC Denmark’s etiske kodeks. Kodekset består af seks princip-per, som efterfølgende uddybes.

Principper
1. Konsulenten arbejder loyalt for kundernes interesser.
2. Konsulenten sikrer skriftlige aftalevilkår, og afstemmer løbende de gensidige forventninger med kunderne.
3. Konsulenten påtager sig kun at løse opgaver, som man er kvalificeret til.
4. Konsulenten arbejder effektivt i opgaveudførelsen.
5. Konsulenten behandler kundernes medarbejdere og deres potentielle medar-bejdere fair.
6. Konsulenten behandler information om kunderne fortroligt.
1. Konsulenten arbejder loyalt for kundernes interesser
a. Konsulenten påtager sig ikke samtidig opgaver for indbyrdes konkurre-rende kunder på strategiske og/eller potentielt konfliktende områder, uden forlods at orientere begge kunder herom og opnå deres accept.
b. Rådgivningen ydes på en sådan måde, at der ikke kan drages tvivl om konsulentens objektivitet og upartiskhed.
c. Konsulenten er forpligtet til af egen drift at orientere kunden skriftligt om forhold, der i den konkrete sag kunne rejse tvivl om rådgivningens objek-tivitet – eksempelvis samarbejdsrelationer eller økonomiske interesser, der kan påvirke uafhængigheden.
d. Konsulenten må ikke uden forlods at oplyse kunden herom modtage an-visningsprovision eller anden begunstigelse fra tredjepart, leverandører eller andre, som konsulenten anbefaler ydelser fra.
e. Konsulenten må ikke uden forlods at oplyse kunden herom yde provision eller andre begunstigelser til tredjepart, for at opnå indflydelse på kun-dens køb af konsulentydelser.
2. Konsulenten sikrer skriftlige aftalevilkår, og afstemmer løbende de gensidige forventninger med kunderne
a. Konsulenten sikrer skriftlige aftalevilkår i henhold til CMC Denmark’s vej-ledende kontraktramme for managementkonsulentydelser. Aftalen skal afspejle konsulentydelsens art, omfang og ansvar, honoraret og kundens øvrige omkostninger i forbindelse med konsulentydelsen.
b. Ved små opgaver kan kravet om skriftlighed frafaldes.
c. Konsulenten skal sikre en løbende og realistisk forventningsafstemning med kunden om opgavens forløb og resultat.
d. Konsulenten skal tegne og opretholde en professionel ansvarsforsikring.
3. Konsulenten påtager sig kun at løse opgaver, man er kvalificeret til
a. Konsulenten skal ved opretholdelse af ordentlighed, værdighed og inte-gritet tilstræbe at bevare kundernes tillid samt managementkonsulent-branchens omdømme.
b. Konsulenten påtager sig udelukkende at løse opgaver, som ligger inden for konsulentens kompetence- og erfaringsområder – eventuelt i samar-bejde med en eller flere konsulenter.
c. Konsulenten må ikke uden rimelig grund frasige sig udførelsen af en op-gave på en sådan måde, at kunden hindres i rettidigt og uden skadevirk-ning at søge anden rådgivning og assistance.
4. Konsulenten arbejder effektivt i opgaveudførelsen
a. Konsulenten skal arbejde målrettet og effektivt i overensstemmelse med den skriftlige aftale. Konsulenten løser udelukkende opgaver, som er om-fattet af aftalen. Arbejdet tilrettelægges og udføres således, at de fore-slåede eller gennemførte løsninger kan fastholdes og administreres efter opgavens afslutning.
b. Honoraret for konsulentydelsen skal stå i rimeligt forhold til den udførte opgave og det ansvar, konsulenten påtager sig.
c. Konsulenten skal løbende sikre kvaliteten af det leverede arbejde.
5. Konsulenten behandler kundernes medarbejdere og deres potentielle medar-bejdere fair
a. For personer, der er genstand for personvurdering, skal det sikres, at de behandles fair og anstændigt, og at de er gjort opmærksomme på, at vedkommende er genstand for personvurdering. Ved konsulentopgaver med personvurderinger forstås opgaver med vurdering af, hvordan en el-ler flere personer kan forventes at leve op til de krav, som et konkret an-sættelsesforhold indebærer, samt de handlinger og den adfærd, der skal understøtte opgaveløsningen.
b. Konsulenten skal sikre, at personvurderinger sker på basis af kendte og accepterede metoder og vurderingskriterier.
c. Ved konsulentopgaver, der omfatter personvurdering, skal de vurderede personer modtage en skriftlig afrapportering. Såfremt vurderede perso-ner ønsker en personlig samtale, skal dette imødekommes.
6. Konsulenten behandler information om kunderne fortroligt
a. Konsulenten har tavshedspligt om alle væsentlige forhold vedrørende kunden. Tavshedspligten fortsætter efter opgavens udførelse.

HÅNDHÆVELSE AF ETISK KODEKS

Klageadgang
Medlemmers påståede overtrædelse af foreningens etiske kodeks kan indklages for Erhvervsetisk Nævn af kunder, konsulentvirksomheder og andre, der har en retlig in-teresse i sagen. Bestyrelsen i CMC Denmark kan ligeledes rejse sager for Erhvervse-tisk Nævn.

Klager skal altid udformes skriftligt.

Hvis et medlem bliver opmærksomt på, at et andet medlem har overtrådt CMC Den-mark’s etiske kodeks og/eller CMC Denmark’s vedtægter, skal medlemmet gøre den pågældende opmærksom på dette.
Ved gentagne overtrædelser har medlemmet pligt til skriftligt at henlede Erhvervsetisk Nævns opmærksomhed herpå.

Sagstyper
Der kan klages over medlemmers brud på CMC Denmark’s etiske kodeks. Der kan endvidere klages over honorarers samlede omfang, såfremt disse ikke er i overens-stemmelse med den skriftlige aftale mellem medlemmet og kundevirksomheden. Der kan ikke klages over medlemmers honorarsatser og honorarformer.

Sagsbehandling
Klager fremsendes skriftligt til CMC Denmark’s sekretariat og stiles til Erhvervsetisk Nævn.
I tilfælde af klage over medlemmer, som er repræsenteret i Erhvervsetisk Nævn, er-stattes dette medlem under sagsbehandlingen af et medlem udpeget af de øvrige medlemmer af Erhvervsetisk Nævn.
Erhvervsetisk Nævn kan beslutte, at en klager skal betale samtlige omkostninger, der er forbundet med den pågældende klagesag. Erhvervsetisk Nævn kan endvidere be-slutte at henvise en klage til behandling i andet regi uden for CMC Denmark’s ram-mer, såfremt de samlede omstændigheder i forbindelse med klagen gør dette rimeligt.

Sagsafgørelser
Erhvervsetisk Nævn anlægger en brancheetisk vurdering.

I sager, der skal realitetsbehandles af Erhvervsetisk Nævn, forestår CMC Denmark’s sekretariat skriftvekslingen og sørger for, at parterne får lejlighed til at komme med yderligere indlæg i sagen, herunder at kommentere modpartens indlæg.
Efter Erhvervsetisk Nævns eget skøn er der også mulighed for, at klager og indklage-de – som led i behandlingen af en klage – kan få foretræde for Nævnet.

Sanktioner
En klage kan resultere i følgende afgørelser:
 Afvisning på grund af manglende relevans, grundlag el.lign.
 Ikke medhold
 Medhold i klagen og skriftlig påtale til den indklagede
 Medhold i klagen og eksklusion af den indklagede
Afgørelsen bekendtgøres straks skriftligt for klageren, den indklagede og CMC Den-mark’s bestyrelse. Medlemmerne vil i sager af principiel karakter modtage en anony-miseret orientering.

Offentliggørelse
Eksklusion på grund af overtrædelse af CMC Denmark’s etiske kodeks samt vedtægter bekendtgøres for CMC Denmark’s medlemmer.

Offentliggørelse kan tillige forventes at ske på CMC Denmark’s hjemmeside, hvis med-lemmet har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af det etiske ko-deks. Offentliggørelsen besluttes af Erhvervsetisk Nævn med efterfølgende godken-delse af bestyrelsen med kvalificeret flertal.

Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

CMCDK_certifikat_CMC0074

Der er lukket for kommentarer.